COSDENT by SLC

คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์

cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ คลินิกทัตกรรมเพื่อความสวยงาม
และการรักษาทุกประเภท ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามกับทีมว่าความสวยงามคืออะไร?

cosdent clinic

COSMETIC DENTISTRY

MAKEOVER YOUR SMILE


คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายของ COSDENTbySLC

Cosmetic Dentistry – นิยามความสวยงามของฟัน
เป็นโจทย์ที่คลินิก COSDENTbySLC
ได้นำมาวิเคราะห์ และมองหาว่าความหมายมันคืออะไร
ความสวยงามได้ถูกนิยามว่าคือสถานภาพ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
และความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุลย์
สัดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งๆนั้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะหรือความคิด

ฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมชาติและความหมายของ
ความงามจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาของสุนทรียศาสตร์อ้างอิง
จากผลงานวิจัยกลุ่มนักปราชญ์ที่ผ่านมาทำให้
พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่
กับผู้รับรู้และอีกกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแท้

ทฤษฎีความงามนั้นได้ถูกพบตั้งแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส
เช่น พีทาโกรัสได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และ
ความงามพีทาโกรัสสังเกตว่าสิ่งที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ(golden ratio)

คลินิก ฟันสวย
สัดส่วน Golden ratio


การวิจัยในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ที่มีหน้าตาที่สมดุลย์
และเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ
มักจะถูกมองว่างามกว่าคนอื่นๆ
ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานว่าความงามนั้น
มีค่าที่เที่ยงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้

นอกจากนี้ความสมดุลได้ถูกพิสูจน์จาก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลดึงดูด
ต่อสายตาของมนุษย์จากงานวิจัยของ Professor Gordon Patzer’s
พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างที่เป็นแรงดึงดูดของรูปลักษณ์บนใบหน้า

คลินิกฟันสวย
สัดส่วนต่างๆที่เหมาะสมบนใบหน้า

ฟัน 76%

ยิ้ม 75%

ริมฝีปาก 75%

ตา 63%

จมูก 58%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการออกแบบความงาม
บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องฟัน
แต่หมายถึงองค์ประกอบบนใบหน้าทั้งหมดว่า
จะทำอย่างไรให้ใบหน้าได้รับความสมดุลย์
และความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจาก “รอยยิ้ม”
และด้วยนวัตกรรมทางด้านการออกแบบ
ให้สมดุลย์นั้นคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบรูปฟันให้เหมาะสม
และเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปฟัน
และสุขภาพฟันอยู่อย่างคงทนและเหมาะสมกับคำว่า “ความสวยงาม”

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ ที่มา วิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายของคลินิกทันตกรรม COSDENTbySLC
โดยที่จริงแล้วนั้น เราไม่ได้เพียงจะให้ทุกๆคนได้รับ
ความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพฟันที่ดูแลโดย
ทีมแพทย์ท่เชี่ยวชาญและยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
คือทางคลินิกต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คลินิก
ของเราได้รับความมรักที่สวยงามเหมือน
ดังความสวยงามที่เราบรรจงและปราณีตมอบให้เช่นกัน

COSDENTbySLC
COSMETIC DENTISTRY
MAKEOVER YOUR SMILE

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

“เพราะฟันสวย สร้างได้”

COSDENTBYSLC
คลินิกทันตกรรมความงาม
และการรักษาครบวงจรโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

cosdent
คลินิกทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร – COSDENTbySLC

ศูนย์ทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร COSDENT by SLC

Service – ประเภทการรักษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)