COSDENT by SLC

คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์

cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ คลินิกทัตกรรมเพื่อความสวยงาม
และการรักษาทุกประเภท ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง
ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามกับทีมว่าความสวยงามคืออะไร?

cosdent

COSMETIC DENTISTRY

MAKEOVER YOUR SMILE


คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายของ COSDENTbySLC

Cosmetic Dentistry – นิยามความสวยงามของฟัน
เป็นโจทย์ที่คลินิก COSDENTbySLC
ได้นำมาวิเคราะห์ และมองหาว่าความหมายมันคืออะไร
ความสวยงามได้ถูกนิยามว่าคือสถานภาพ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
และความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุลย์
สัดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งๆนั้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะหรือความคิด

ฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมชาติและความหมายของ
ความงามจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาของสุนทรียศาสตร์อ้างอิง
จากผลงานวิจัยกลุ่มนักปราชญ์ที่ผ่านมาทำให้
พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่
กับผู้รับรู้และอีกกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแท้

ทฤษฎีความงามนั้นได้ถูกพบตั้งแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส
เช่น พีทาโกรัสได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และ
ความงามพีทาโกรัสสังเกตว่าสิ่งที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ(golden ratio)

คลินิก ฟันสวย
สัดส่วน Golden ratio


การวิจัยในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ที่มีหน้าตาที่สมดุลย์
และเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ
มักจะถูกมองว่างามกว่าคนอื่นๆ
ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานว่าความงามนั้น
มีค่าที่เที่ยงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้

นอกจากนี้ความสมดุลได้ถูกพิสูจน์จาก
หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลดึงดูด
ต่อสายตาของมนุษย์จากงานวิจัยของ Professor Gordon Patzer’s
พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างที่เป็นแรงดึงดูดของรูปลักษณ์บนใบหน้า

คลินิกฟันสวย
สัดส่วนต่างๆที่เหมาะสมบนใบหน้า

ฟัน 76%

ยิ้ม 75%

ริมฝีปาก 75%

ตา 63%

จมูก 58%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการออกแบบความงาม
บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องฟัน
แต่หมายถึงองค์ประกอบบนใบหน้าทั้งหมดว่า
จะทำอย่างไรให้ใบหน้าได้รับความสมดุลย์
และความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจาก “รอยยิ้ม”
และด้วยนวัตกรรมทางด้านการออกแบบ
ให้สมดุลย์นั้นคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบรูปฟันให้เหมาะสม
และเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปฟัน
และสุขภาพฟันอยู่อย่างคงทนและเหมาะสมกับคำว่า “ความสวยงาม”

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ ที่มา วิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายของคลินิกทันตกรรม COSDENTbySLC
โดยที่จริงแล้วนั้น เราไม่ได้เพียงจะให้ทุกๆคนได้รับ
ความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพฟันที่ดูแลโดย
ทีมแพทย์ท่เชี่ยวชาญและยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
คือทางคลินิกต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คลินิก
ของเราได้รับความมรักที่สวยงามเหมือน
ดังความสวยงามที่เราบรรจงและปราณีตมอบให้เช่นกัน

COSDENTbySLC
COSMETIC DENTISTRY
MAKEOVER YOUR SMILE

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

“เพราะฟันสวย สร้างได้”

COSDENTBYSLC
คลินิกทันตกรรมความงาม
และการรักษาครบวงจรโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

cosdent
คลินิกทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร – COSDENTbySLC

ศูนย์ทันตกรรมความงามและการรักษาครบวงจร COSDENT by SLC

Service – ประเภทการรักษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)